Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Strona archiwalna

 

Krzepice, 16 kwietnia 2015 roku

GKR.6733.001.2015

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA KRZEPIC

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

              Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 199) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 267 ze zmianami) z a w i a d a m, że w dniu 07 kwietnia 2015 roku na wniosek Gminy Krzepice, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kolektora deszczowego od ulicy Baczyńskiego do rowu melioracyjnego w ulicy Kościuszki w Krzepicach, przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewid. 3407/4, 3408/8, 3408/5, 3408/4, 3408/3, 817/12, 576/7, 580, 578/10, 564/3, 393, 394, 394/2 i 394/3 położonych w Krzepicach.

W związku z powyższym informujemy, że w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 roku w Urzędzie Miejskim w Krzepicach pok. Nr 11 można się zapoznać z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

 

 

Burmistrz Krzepic

 

Wersja XML