Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Krzepicach, zapisanej jako działka nr 3889/17

Strona archiwalna

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Krzepic ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Krzepicach, zapisanej jako działka nr 3889/17 o pow. 2,2841 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta Kw. Nr CZ2C/00031906/6, prowadzona przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 lipca 2015 roku o godz. 10.00, w drodze publicznej licytacji, w sali nr 4 w Urzędzie Miejskim w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice.

Przedmiotowa nieruchomość w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod teren przemysłu, usług, składów, magazynów, zabudowy usługowej związanej z działalnością produkcyjną i usługową, zieleń izolacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, parkingi, drogi wewnętrzne.

Działka położona jest w Krzepicach w obrębie ulicy Rolniczej, nie posiada dostępu do drogi publicznej, dostęp do drogi publicznej tylko przez nieruchomości sąsiednie, dla których może stanowić poprawę warunków zagospodarowania.

Dostępne media tj. sieć elektryczna i wodociągowa odległości ok. 100 m od granicy działki.

Działka nie jest obciążona długami ani ciężarami.

Cena wywoławcza – 373.000,00 zł. plus podatek VAT wg stawki 23 % tj. 85.790,00 zł.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 70.000,00 złotych do dnia 22 lipca 2015 roku.

Wadium należy wnieść w pieniądzu, w kasie tut. Urzędu lub przelewem na konto „BS Krzepice 09825000032100000000420002”

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia w którym przetarg odwołano, zamknięto, unieważniono lub zakończono wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów

Wniesione wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem aktu notarialnego ponosi Nabywca.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać oraz zapoznać się z regulaminem przetargu w Urzędzie Miejskim w Krzepicach , ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice pok. Nr 11, tel. 34 317-51-72 wewn. 31.

Wersja XML