Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno -usługową, położoną w Krzepicach przy drodze projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą, zapisanej jako działka nr 3889/9

Strona archiwalna

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Krzepic ogłasza siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno -usługową, położoną w Krzepicach przy drodze projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą, zapisanej jako działka nr 3889/9 o powierzchni 2,0969 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta Kw. Nr CZ2C/00031906/6, prowadzona przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 22 lipca 2015 roku o godz. 10.00, w drodze publicznej licytacji, w sali nr 4 w Urzędzie Miejskim w Krzepicach.

Przedmiotowa nieruchomość w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod teren przemysłu, usług, składów, magazynów, zabudowy usługowej związanej z działalnością produkcyjną i usługową, zieleń izolacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, parkingi, drogi wewnętrzne.

Działka położona jest w Krzepicach przy gruntowej drodze projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą, nie jest uzbrojona w żadne media (dostępna sieć wodociągowa i elektryczna w odległości ok. 50 m od granicy działki).

Nieruchomość położona jest w terenie, na którym znajdują się urządzenia melioracji szczegółowej, gdzie w przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem dopuszcza się przebudowę tych urządzeń na koszt inwestora, w uzgodnieniu z właściwym zarządcą i w sposób zapewniający właściwe funkcjonowanie systemu melioracyjnego na terenach sąsiednich.

Na części działki znajduje się stanowisko archeologiczne „Krzepice nr 23”, gdzie w przypadku podejmowania działań związanych z naruszeniem gruntu w obrębie strefy obowiązkowe jest prowadzenie inwestycji pod nadzorem archeologiczno- konserwatorskim. Wojewódzki Konserwator Zabytków uzgadnia inwestycje trybem przewidzianym w obowiązujących przepisach.
Działka nie jest obciążona długami ani ciężarami.

 

Cena wywoławcza – 210.000,00 zł. plus podatek VAT wg stawki 23 % tj. 48.300,00 zł.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 40.000,00 złotych do dnia 17 lipca 2015 roku.

Wadium należy wnieść w pieniądzu, w kasie tut. Urzędu lub przelewem na konto „BS Krzepice 09825000032100000000420002”

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia w którym przetarg odwołano, zamknięto, unieważniono lub zakończono wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów

Wniesione wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem aktu notarialnego ponosi Nabywca.

 

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 20 maja 2014 roku.

Drugi przetarg odbył się w dniu 26 czerwca 2014 roku

Trzeci przetarg odbył się w dniu 05 sierpnia 2014 roku

Czwarty przetarg odbył się w dniu 24 września 2014 roku

Piąty przetarg odbył się w dniu 26 listopada 2014 roku

Szósty przetarg odbył się w dniu 26 maja 2015 roku

 

Dodatkowe informacje można uzyskać oraz zapoznać się z regulaminem przetargu w Urzędzie Miejskim w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice – pok. Nr 11, tel. 34 317-51-72 wewn. 31.