Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do składania ofert

Strona archiwalna

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

 1. Zamawiający : Gmina Krzepice

  ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice

  REGON – 15 13 98 296, NIP 574-20-54-873

  tel./fax 34 31-75-172

  e-mail:

  Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz.907 ze zmianami) zamówienie poniżej 30 000 euro

 2. Przedmiot i zakres zamówienia.

  - oczyszczenie i pogłębienie dna rowu bez odwozu ziemi w Krzepicach od ul. Kościuszki do ul. Kazimierza Wielkiego na długości ok.1170 m,

  - oczyszczenie i pogłębienie dna rowu bez odwozu ziemi w Krzepicach od ul. Generała Andersa do obwodnicy na długości ok.1190 m,

  - oczyszczenie i pogłębienie dna rowu w Dankowicach Trzecich na długości ok. 275 m.

       Zakres robót do wykonania:

 1. Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie oceny stanu faktycznego rowów.

 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego do posiadanych środków finansowych.

 3. Wynagrodzenie

  Cenę ofertową za 1m netto, należy podać dla każdego przedmiotu zamówienia odrębnie.

 4. Termin realizacji zamówienia do 30 września 2015 roku.

  Kryterium wyboru oferty – najniższa cena

 5. Miejsce i termin składania ofert

  Ofertę w zamkniętej kopercie opisaną dla każdego przedmiotu zamówienia odrębnie należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krzepicach ul. Częstochowska 13, pok. Nr 3 do dnia 24 sierpnia 2015 roku do godz.15.30.

 

Burmistrz

Krystian Kotynia

Do pobrania:

DOCFormularz oferty zał Nr 1.doc
 

Wybór oferty:

PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf
 

Wersja XML