• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Strona archiwalna

 

Krzepice, 12 października 2015 roku

 

GKR.6733.003.2015

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA KRZEPIC

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 199 ze zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 ze zmianami) z a w i a d a m, że w dniu 18 września 2015 roku na wniosek firmy „GRAMAR” Sp. z o. o. 42-700 Lubliniec. ul. Chłopska 15, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie dróg wraz z odwodnieniem w ulicach: Konopnickiej, Asnyka, Orzeszkowej, Reymonta, Prusa i Norwida w Krzepicach, przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewid. 3405/2, 3407/4, 642/4, 3407/1, 1720/2, 3408/8, 3408/5 położonych w Krzepicach.

 

W związku z powyższym informujemy, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Miejskim w Krzepicach pok. Nr 11, można się zapoznać z zamierzeniami inwestora oraz złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

 

 

                                                                                                    Burmistrz Krzepic

 

 

 

Wersja XML

Urząd Miejski w Krzepicach
ul. Częstochowska 13
42-160 Krzepice
tel. 34 317 51 72
fax 34 317 51 72
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 3517997
w tym miesiącu: 45246
dzisiaj: 530