Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Krzepic informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krzepicach w dniu 08 grudnia 2015 roku na okres 21 dni wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Przedmiotem dzierżawy objęto dzierżawę na okres 5 lat nieruchomość gruntową o pow. 300 m2, położoną w Krzepicach, stanowiącą część działki oznaczonej ewidencyjnie jako nr 2306/20.

Z dniem 31 grudnia 2015 roku upływa termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 782 ze zmianami).

 

 

Zarządzenie Nr 0050. 144 .2015

Burmistrza Krzepic

z dnia 08 grudnia 2015 roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 

Na podstawie art.30 ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 1515), w związku z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku Nr 782 ze zmianami) w wykonaniu uchwały Nr 13.132.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy

zarządzam, co następuje;

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość gruntową o powierzchni 300 m2 położoną w Krzepicach, stanowiącą część działki nr 2306/20 z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości – ustawienie pasieki.

Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 130,00 złotych w stosunku rocznym, płatny do 30. czerwca każdego roku dzierżawy.

Wysokość czynszu będzie aktualizowana raz w roku do 15 marca każdego roku dzierżawy, wskaźnikiem inflacji za rok poprzedni, ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 2

Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości tj. osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzednim właścicielom przeznaczonej do dzierżawy nieruchomości, pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercom, ustala się od 08 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 .

§ 3

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krzepicach przez okres 21 dni, a informacja o wywieszeniu wykazu ogłoszona zostanie w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej www. bip.krzepice.pl..

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi d/s Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ewidencji Nieruchomości..

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wersja XML