Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do złożenia oferty

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE

 

Gmina Krzepice zaprasza do złożenia ofert cenowych na interwencyjne wykonywanie usług związanych z wyłapywaniem, transportem do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniem opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu gminy Krzepice w 2016 roku.

 

W ofercie należy podać kwotę netto i brutto za 1 wyłapaną sztukę i dostarczoną do schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z opieką w schronisku.

 

Wybrany zostanie Wykonawca, który zaoferuje najniższą kwotę dla zadania.

 

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:

 

Urządzenia i środki przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane oraz transportowane muszą odpowiadać wymogom stawianym przez ustawę o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tj.Dz.U. z 2013 r. poz.856) i rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753 ze zm.).

 

Wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy musi uzyskać zezwolenie Burmistrza Krzepic na wykonywanie powyższej działalności i spełniać wymagania określone uchwałą Nr XXXIX/330/10 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

 

Ofertę cenową należy przesłać pocztą, faxem 34/317-51-72 lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krzepicach ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice do dnia 30 grudnia 2015 roku.

 

                                                                                                                                                           Burmistrz Krzepic

 

Wersja XML