Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na stanowisko podinspektor ds. księgowości oświatowej

Strona archiwalna

 

BURMISTRZ KRZEPIC

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

PODINSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI OŚWIATOWEJ

(nazwa stanowiska pracy)

 

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe, lub średnie z 3- letnim stażem pracy,

b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Podinspektora ds. Księgowości Oświatowej,

c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) obywatelstwo polskie,

f) nieposzlakowana opinia,

g) umiejętność obsługi komputera w tym programów: „Płace- OPTIVUM” (VULCAN), PŁATNIK (ZUS), programy środowiska MS Windows

h) znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na w/w stanowisku, a w szczególności ustaw: o samorządzie gminnym, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, Kodeks postępowania administracyjnego, ordynacja podatkowa, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przepisów dotyczących stypendium szkolnego, Karta Nauczyciela, ustawa o systemie oświaty.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w jednostkach oświatowych

 2. zdolności analityczne i koncepcyjne, umiejętność planowania i organizacji pracy,

 3. samodzielność, kreatywność i obowiązkowość w wykonywaniu zadań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 1. Sporządzanie list płac oraz wszelkiej dokumentacji w zakresie wypłat wynagrodzeń we wszystkich jednostkach oświatowych będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Krzepice,

 2. Obliczanie stawki godzinowej dla nauczycieli i innych pracowników, za czas urlopu wypoczynkowego oraz średniej z godzin ponadwymiarowych,

 3. Obliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 4. Naliczanie zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz rozliczenia roczne podatku,

 5. Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz rocznych informacji podatkowych,

 6. Zgłaszanie do ubezpieczeń i wyrejestrowywanie pracowników oraz członków ich rodzin,

 7. Przygotowywanie miesięcznych dokumentów rozliczeniowych ZUS

 8. Naliczanie, prowadzenie ewidencji podatku VAT, sporządzanie deklaracji VAT – 7;

 9. Prowadzenie spraw związanych ze stypendium szkolnym: przyjmowanie i kompletowanie wniosków, ustalanie dochodów uprawniających do przyznania stypendium, kompletowanie faktur i rachunków, sporządzanie decyzji administracyjnych.

 10. Obliczanie dodatków uzupełniających zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela.

 

4. Warunki pracy:

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Krzepicach, ul. Częstochowska 13; 42-160 Krzepice

Rodzaj pracy: praca posiada charakter administracyjno – biurowy, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych, stanowisko urzędnicze.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

4.Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

b) list motywacyjny,

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy ,

di) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk dostępny w biurze kadr Urzędu Miejskiego w Krzepicach pok. Nr 25),

f) posiadane referencje,

g) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku Podinspektora ds. Księgowości Oświatowej

h) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

i) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2014 poz. 1202)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice w terminie do 19.02.2016 roku

w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Podinspektora ds. Księgowości Oświatowej, oraz imię i nazwisko kandydata wraz z adresem do korespondencji. W przypadku wysłania aplikacji drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Krzepicach. Aplikacje, które wpłyną do urzędu niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej i testu kwalifikacyjnego lub tylko rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krzepicach (www.bip.krzepice.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Częstochowskiej 13 .

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV

(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) i inne dokumenty z danymi osobowymi powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2015 r. Nr 2135, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r, poz. 1202) oraz podpisane własnoręcznym podpisem.

 

Krzepice, dn. 09.02.2016r.

Wersja XML