Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Krzepic informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krzepicach w dniu 02 czerwca 2016 roku na okres 21 dni wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Przedmiotem dzierżawy objęto dzierżawę na okres 3. lat nieruchomość gruntową przeznaczoną do rolniczego wykorzystania, położoną w Starokrzepicach, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 1263/2 o pow. 0,9544 ha.

Z dniem 23 czerwca 2016 roku upływa termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774).

 

Zarządzenie Nr 0050.206.2016

Burmistrza Krzepic

z dnia 30 maja 2016 roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 

Na podstawie art.30 ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 446), w związku z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774, ze zmianami.)

zarządzam, co następuje;

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia na okres trzech lat nieruchomość gruntową przeznaczoną do rolniczego wykorzystania, położoną w Starokrzepicach, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 1263/2 o pow. 0,9544 ha, stanowiącą użytki rolne, w skład których wchodzą: Ł IV – 0,2905 ha, R IV b – 0,6639 ha.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Krzepice i opisana jest w księdze wieczystej Kw. Nr CZ2C/00032235/8

Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 120,00 złotych w stosunku rocznym.

§ 2

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krzepicach przez okres 21 dni, a informacja o wywieszeniu wykazu ogłoszona zostanie w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej www. bip.krzepice.pl.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi d/s Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ewidencji Nieruchomości.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wersja XML