Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Strona archiwalna

 

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Krzepic informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach w dniu 02 czerwca 2016 roku okres 21 dni wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Przedmiotem sprzedaży objęto nieruchomość niezabudowaną położoną w Dankowicach, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 530/6 o pow. 0,0615 ha.

Z dniem 15 lipca 2016 roku upływa termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 z późn. zmianami).

 

ZARZĄDZENIE NR 0050/207/2016

Burmistrza Krzepic

z dnia 31 maja 2016 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774, ze zmianami) w wykonaniu uchwały Nr 17.190.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach 17 maja 2016 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość niezabudowaną położoną w Dankowicach, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 530/6 o pow. 0,0615 ha, stanowiącą własność Gminy Krzepice, opisaną w księdze wieczystej Kw. Nr CZ2C/00038541/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, przeznaczona jest jako teren różnego rodzaju usług.

Nieruchomość położona jest przy asfaltowej drodze powiatowej, uzbrojonej w sieć wodociągową i elektroenergetyczną.

Na przedmiotowej nieruchomości ustanowione jest na rzecz Tauron Dystrybucja S. A. ograniczone prawo rzeczowe służebności przesyłu polegające na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz na korzystaniu z obciążonej nieruchomości w celu usuwania awarii, wykonywania konserwacji, remontów i modernizacji oraz w przyszłości wyjść kablowych z wybudowanej stacji.

Przez przedmiotową działkę przebiega rów melioracyjny, gdzie utrzymanie jego drożności ciążyć będzie na potencjalnym nabywcy.

Wartość nieruchomości wynosi 22.500,00 złotych plus podatek VAT wg stawki 23% tj. 5.175,00 zł.

§ 2. Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości ustala się od 2 czerwca 2016 roku do 15 lipca 2016 roku.

§ 3. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krzepicach przez okres 21 dni, a informacja o wywieszeniu wykazu ogłoszona zostanie w prasie lokalnej.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. PlanowaniaPrzestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ewidencji Nieruchomości.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wersja XML