Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Krzepice ul. Rolnicza

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Krzepic informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach w dniu 30 czerwca 2016 roku okres 21 dni wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Przedmiotem sprzedaży objęto nieruchomość niezabudowaną położoną w Krzepicach, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 3889/9 o pow. 2,0969 ha.

Z dniem 12 sierpnia 2016 roku upływa termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 z późn. zmianami).

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 0050. 214.2016

Burmistrza Krzepicach

z dnia 30 czerwca 2016 roku

 

Wykaz

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość niezabudowaną położoną w Krzepicach przy projektowanej ulicy skomunikowanej z ulicą Rolniczą, zapisaną w ewidencji gruntów jako działka nr 3889/9 o powierzchni 2,0969 ha, stanowiącą własność Gminy Krzepice, dla której urządzona jest księga wieczysta Kw. Nr CZ2C/00031906/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Krzepice, dla przedmiotowej działki ustalono przeznaczenie podstawowe: teren przemysłu, usług, składów, magazynów oraz przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowa związana z działalnością produkcyjną i usługową, zieleń izolacyjna, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, parkingi, drogi wewnętrzne, dojazdy.

Nieruchomość położona jest przy drodze nieurządzonej, nie uzbrojonej w żadne media. Dostępne media tj. sieć wodociągowa i elektryczna w odległości ok. 50 m od granicy działki.

Wartość nieruchomości wynosi 250.000,00 złotych

plus podatek VAT wg stawki 23% tj. 57.500,00 zł.

Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości tj. osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercom, ustala się do dnia 12 sierpnia 2016 roku.

 

Wersja XML