Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Strona archiwalna

 

Burmistrz Krzepic informuje,że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach w dniu 15 lipca 2016 roku na okres 21 dni wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Przedmiotem najmu objeto lokal użytkowy o powierzchni 82m2, położony przy ul. Krakowskiej 5 w Krzepicach.

Z dniem 05 sierpnia 2016 roku mija termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2015 roku, poz. 1774 z późn. zmianami ) .

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.219.2016

BURMISTRZA KRZEPIC

z dnia 15 lipca 2016 roku

 

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały Nr 18.201.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 5 lat lokalu użytkowego

zarządzam, co następuje:

§1. Przeznacza się do wynajęcia w drodze przetargu lokal użytkowy opisany w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach przez okres 21 dni, a informacja o wywieszeniu wykazu ogłoszona zostanie w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej www.bip.krzepice.pl

§3. Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości ustala się od dnia 15 lipca 2016 roku do dnia 5 sierpnia 2016 r.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.219.2016

Burmistrza Krzepic

z dnia 15 lipca 2016 roku

Wykaz

nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

 

Przeznacza się do wynajęcia na okres 5 lat lokal użytkowy znajdujący się w budynku wielolokalowym położony przy ul. Krakowskiej 5, 42-160 Krzepice.

1. Oznaczenie przedmiotu najmu: lokal użytkowy znajdujący się w budynku położonym w Krzepicach, przy ul. Krakowskiej 5, na nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 1501/1 opisanej w księdze wieczystej Kw Nr CZ2C /00033395/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

2. Powierzchnia przedmiotu najmu: 82 m2.

3. Opis przedmiotu najmu: Lokal użytkowy składający się z 2 pomieszczeń oraz WC. Najemca jest uprawniony do używania piwnic przynależnych lokalowi

4. Termin zagospodarowania: od dnia podpisania umowy najmu

5. Wysokość opłaty z tytułu najmu: 13, 22 zł netto za metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

Do kwoty czynszu doliczony będzie podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki. Niezależnie od obowiązku zapłaty czynszu Najemca jest zobowiązany ponosić dodatkowe opłaty związane z korzystaniem z przedmiotu najmu, objęte odrębnymi umowami.

Termin wnoszenia opłat: czynsz najmu płatny będzie miesięcznie z góry, w terminie określonym w fakturze wystawionej przez Wynajmującego, przelewem na wskazany w fakturze numer rachunku bankowego. Opłaty dodatkowe – płatne zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi umowami.

6. Zasady aktualizacji opłaty: Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego Wynajmujący zastrzega sobie prawo waloryzacji stawki czynszu przy uwzględnieniu rocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez GUS bez konieczności sporządzania aneksu do umowy, jedynie za pisemnym poinformowaniem.

Zmiana wysokości czynszu najmu dokonywana będzie w formie aneksu do umowy.

7. Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości : ustala się od 15 lipca 2016 do 5 sierpnia 2016 roku.

 

Wersja XML