Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg na sprzedaż działki w Dankowicach Drugich

Strona archiwalna

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Krzepic ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Dankowicach Drugich obręb Dankowice, oznaczonej jako działka nr 530/6 o powierzchni 0,0615 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta Kw. Nr CZ2C/00038541/8, prowadzona przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2016 roku o godz. 10.00, w drodze publicznej licytacji, w sali nr 4 w Urzędzie Miejskim w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, przeznaczona jest jako teren różnego rodzaju usług.

Nieruchomość położona jest przy asfaltowej drodze powiatowej, uzbrojonej w sieć wodociągową i elektroenergetyczną.

Nieruchomość położona jest w terenie, przez który przebiega rów melioracyjny, utrzymanie drożności tego rowu ciążyć będzie na potencjalnym nabywcy nieruchomości. Na przedmiotowej nieruchomości ustanowione jest na rzecz Tauron Dystrybucja S. A. ograniczone prawo rzeczowe służebności przesyłu polegające na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz na korzystaniu z obciążonej nieruchomości w celu usuwania awarii, wykonywania konserwacji, remontów i modernizacji oraz w przyszłości wyjść kablowych z wybudowanej stacji.

Innych obciążeń ani długów działka nie posiada.

Cena wywoławcza – 22.500,00 zł. plus podatek VAT wg stawki 23 % tj. 5.175,00 zł.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 4.000,00 złotych do dnia 19 sierpnia 2016 roku.

Wadium należy wnieść w pieniądzu, w kasie tut. Urzędu lub przelewem na konto „BS Krzepice 09825000032100000000420002”

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia w którym przetarg odwołano, zamknięto, unieważniono lub zakończono wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów

Wniesione wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem aktu notarialnego ponosi Nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać oraz zapoznać się z regulaminem przetargu w Urzędzie Miejskim w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice – pok. Nr 11, tel. 34 317-51-72 wewn. 31.

 

Krzepice, 21 lipca 2016 roku

Wersja XML