Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia przetargu na wynajęcie lokalu użytkowego przy ul. Krakowskiej 5 w Krzepicach.

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Krzepic ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 82 m2 położonego w Krzepicach przy ul. Krakowskiej 5.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 września 2016 roku o godz. 9.00

Lokal wyposażony jest w energię elektryczną, wodę , kanalizacje sanitarną.

Cena wywoławcza czynszu najmu wynosi w stosunku miesięcznym 13,22 zł netto za 1 m2 + podatek VAT wg obowiązującej stawki 23 %

Wadium w wysokości 200,00 złotych.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 9 września 2016 roku. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ na rachunek Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

Wadium może być wniesione w kasie tut. Urzędu lub przelewem na konto BS Krzepice 09 8250 0003 2100 0000 0042 0002.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu za wynajęcie lokalu.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia w którym przetarg odwołano, zamknięto, unieważniono lub zakończono wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Wniesione wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy najmu.

Przetarg odbędzie się w drodze publicznej licytacji w pokoju nr 11 w Urzędzie Miejskim w Krzepicach, zgodnie z regulaminem przetargu stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 0050.233.2016 Burmistrza Krzepic z dnia 11 sierpnia 2016 roku. Wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy najmu ponosi Najemca.

 

Informacje dot. powyższego lokalu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krzepicach w pokoju nr 11, tel (34) 3175-172 wew. 31

Krzepice, dnia 11 sierpnia 2016 roku.

 

Wersja XML