Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej SN 15 kV przy ulicy Księdza Muznerowskiego

Strona archiwalna

 

Krzepice, 13 marca 2017 roku

 

GKR.6733.001.2017

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA KRZEPIC

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 778, ze zmianami) oraz art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego z a w i a d a m i a s i ę, że w dniu 01 marca 2017 roku na wniosek Pana Karola Hernackiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa linii kablowej SN 15 kV typu 3x 1x XRUHAKXS 120 mm2 wraz z budową złącza kablowego SN 15 kV”, przewidzianego do realizacji na terenie obejmującym działki nr 2473, 2603, 2519, 2520/8 i 2520/5 w Krzepicach – obręb Krzepice.

 

W związku z powyższym informujemy, że w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Miejskim w Krzepicach pok. Nr 11, można się zapoznać z zamierzeniami inwestora oraz złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

 

 

 

 

Wersja XML