Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU

Strona archiwalna

 

BURMISTRZ KRZEPIC OGŁASZA

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

 

Przeznacza się do wynajęcia na okres 5 lat lokal użytkowy znajdujący się w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Dankowicach Drugich 30 , 42-160 Krzepice.

1. Oznaczenie przedmiotu najmu: lokal użytkowy znajdujący się w budynku położonym
w Dankowicach Drugich 30, na nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 906, obręb Dankowice
opisanej w księdze wieczystej Nr CZ2C /00040568/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

2. Powierzchnia przedmiotu najmu: 9,83 m2.

3. Opis przedmiotu najmu: Lokal użytkowy zlokalizowany na pierwszym piętrze budynku szkoły.

4. Termin zagospodarowania: od dnia obowiązywania umowy najmu.

5. Wysokość opłaty z tytułu najmu: Czynsz za wynajem lokalu ustala się na kwotę 100 zł netto w stosunku miesięcznym.

Do kwoty czynszu doliczony będzie podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki. Niezależnie od obowiązku zapłaty czynszu Najemca jest zobowiązany ponosić dodatkowe opłaty związane z korzystaniem z przedmiotu najmu, objęte odrębnymi umowami.

Termin wnoszenia opłat: czynsz najmu płatny będzie miesięcznie z góry, w terminie określonym w fakturze wystawionej przez Wynajmującego, przelewem na wskazany w fakturze numer rachunku bankowego. Opłaty dodatkowe – płatne zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi umowami.

6. Zasady aktualizacji opłaty: Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego Wynajmujący zastrzega sobie prawo waloryzacji stawki czynszu przy uwzględnieniu rocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez GUS bez konieczności sporządzania aneksu do umowy, jedynie za pisemnym poinformowaniem.

Zmiana wysokości czynszu najmu dokonywana będzie w formie aneksu do umowy.

7. Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości :
ustala się od 29 marca 2017 do 19 kwietnia 2017 roku.

29 marca 2017 r.

Wersja XML