Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa łącznika pomiędzy ulicą Częstochowską a Wyspiańskiego i Chopina

Strona archiwalna

 

Krzepice, 31 marca 2017 roku

 

GKR.6733.002.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA KRZEPIC

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zmianami) z a w i a d a m, że w dniu 17 marca 2017 roku na wniosek Pana Jacka Malmur, ul. Powstańców Śl. 42A, 42-700 Sadów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi na odcinku od ulicy Wyspiańskiego do ulicy Częstochowskiej na długości 36 m w celu geometrii osi drogi i skrzyżowania, przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewid. 2632,2633 i 2634 położonych w Krzepicach.

 

 

W związku z powyższym informujemy, że w terminie 7. dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Miejskim w Krzepicach pok. Nr 11, można się zapoznać z zamierzeniami inwestora oraz złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

 

 

 

 

 

Wersja XML