Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Strona archiwalna

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Krzepic informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krzepicach w dniu 03 kwietnia 2017 roku na okres 21 dni wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Przedmiotem dzierżawy objęto, dzierżawę na okres od 01 maja 2017 roku do 30 września 2017 roku części płyty Rynku w Krzepicach z przeznaczeniem na urządzenie ogródka gastronomicznego.

Z dniem 26 kwietnia 2017 roku upływa termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147).

 

Zarządzenie Nr 0050. 301.2017

Burmistrza Krzepic

z dnia 03 kwietnia 2017 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 

Na podstawie art.30 ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ze zmianami), w związku z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku Nr 2147)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy nieruchomość opisaną w wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości tj. osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości, pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercom, ustala się od 05 marca 2017 roku do 26 kwietnia 2017 roku.

§ 3. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krzepicach przez okres 21 dni, a informacja o wywieszeniu wykazu ogłoszona zostanie w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej www. bip.krzepice.pl..

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. Planowania

Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ewidencji Nieruchomości.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1 do

Zarządzenia Nr 0050.301.2017

Burmistrza Krzepic

z dnia 03 kwietnia 2017 roku

 

Wykaz

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Przeznacza się do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres od 01 maja 2017 roku do 30 września 2017 roku części płyty Rynku w Krzepicach w pierzei południowej od strony ulicy Pronobisa, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1460 z przeznaczeniem na urządzenie ogródka gastronomicznego

Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 243,00 złote plus podatek VAT wg stawki 23% j. 55,89 złotych - w stosunku miesięcznym, płatny do 20.każdego miesiąca.

Z uwagi na krótki okres obowiązywania umowy aktualizacja czynszu nie będzie prowadzona.

 

Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości tj. osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercom, ustala się od dnia 05 kwietnia 2017 roku do 26 kwietnia 2017 roku.

Wersja XML