Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dotyczy budowy linii kablowej wraz z budową złącza kablowego, na terenie dz. nr 2473, 2603,2519,2520/8,2520/5 poł. w Krzepicach

Strona archiwalna

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA KRZEPIC

o wydaniu decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

o znaczeniu lokalnym

 

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami) oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) z a w i a d a m, że w dniu 04 maja 2017 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowa linii kablowej SN 15 kV typu 3x 1x XRUHAKXS 120 mm2 wraz z budową złącza kablowego SN 15 kV, przewidzianego do realizacji na terenie obejmującym działki nr 2473, 2603, 2519, 2520/8 i 2520/5 w Krzepicach – obręb ewidencyjny Krzepice.

 

W związku z powyższym informujemy, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Urzędzie Miejskim w Krzepicach pok. Nr 11 można się zapoznać z zamierzeniami inwestycyjnymi oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza Krzepic.

 

 

 

 

 

Wersja XML